rezervace@ludmila.cz | +420 315 622 419 denně 6:30-10:00 & 15:00-21:30 Pražská 2639, 276 01 Mělník
obrazek předpověni na zítřek obrazek předpověni na zítřek obrazek předpověni na zítřek

KNIHA HOSTÙ

      Aktuality       

Mimořádná nabídka pro osoby prchajicí z válkou postižené Ukrajiny. Dotazy na aktuální dostupnost ubytování a poptávky směřujte na naše rezervační oddělení na rezervace@ludmila.cz. 💙💛

Спеціальна пропозиція для тих, хто тікає з України. Надішліть інформацію про наявність житла та запити до нашого відділу бронювання за адресою rezervace@ludmila.cz. 💙💛

1.3.2022
Otev?rac? doba b?hem sv?tk?

20.12. 6:30-10:00+16:30-21:30
21.12. 6:30-10:00+16:30-21:30
22.12. 6:30-10:00
23.12. zav?eno
24.12. zav?eno
25.12. zav?eno
26.12. zav?eno
27.12. zav?eno
28.12. zav?eno
29.12.                   16:30-21:30
30.12. 6:30-10:00+16:30-21:30
31.12. 6:30-10:00+16:30-21:30
01.01. 6:30-10:00+16:30-21:30
02.01. 6:30-10:00+16:30-21:30

Rezerva?n? odd?len? k dispozici po cel? den 6:30-21:30 (mail, telefon) 

18.12.2021

Tento v?kend bude op?t (po ne?ekan? dvoulet? pauze) ve znamen? v?na. B?hem tohoto ro?n?ku M?lnick?ho vinobran? bude moci jako v?dy shl?dnout koncerty zn?m?ch interpet?, vystoupen? historick?ch ?erm??? i m?stn?ch divadeln?k?, ochutnat v?na z produkce m?stn?ch vina?? (a samoz?ejm? bur??k, kter? k vinobran? neodmysliteln? pat??) a nebo se sv?zt na n?kter? z mnoha atrakc? v neplacen? zon?. Kompletn? program, spolu s mapou a informacemi pro n?v?t?vn?ky pak naleznete na str?nk?ch vinobran?.

Pro ty z v?s, kte?? b?hem n?v??tvy M?ln?ka zvolili k ubytov?n? pr?v? n?? hotel, nab?z?me jako ka?d? rok shuttle z hotelu do centra (a? kam dovol? zajet dopravn? uz?v?rky) a d?le prodlou?enou dobu check inu, ji? od 15:00.

Pokud m?te v pl?nu vyrazit na M?ln?k a je?t? jste si nezajistili ubytov?n?, neot?lejte, ji? je k dispozici opravdu jen p?r posledn?ch pokoj? - popt?vat m??ete na telefonu 315 622 419 nebo na mailu recepce@ludmila.cz. V?ce informac? o pokoj?ch zde.

14.9.2021
V??en? a mil? host?,

a? neradi, tak vzhledem k situaci a aktu?ln? ?patn?m podm?nk?m a p??le?itostem v na?em oboru, jsme nuceni na?e slu?by do?asn? omezit...

V dob? od 01.11.-5.12. upravujeme proto provoz n?sledovn?:

1) ru??me st?lou otev?rac? dobu na restauraci i recepci
2) pokud byste m?li z?jem se ubytovat, je t?eba se p?edem domluvit/rezervovat na 315 622 419; recepce@ludmila.cz
3) rezervace firemn?ch ve??rk?, Silvestrovsk?ch pobyt? a cel?ho kr?sn?ho p???t?ho roku je v pln?m proudu, nev?hejte se na n?s kdykoliv obr?tit, rezerva?n? odd?len? je k dispozici ka?d? pracovn? den na rezervace@ludmila.cz nebo na n??e uveden?ch telefonech.

P?ejeme V?m pevn? zdrav?, ?istou mysl a v?e dobr?.

V???me a t???me se, ?e se od konce listopadu budeme v?dat op?t pravideln?.

p?kn? podzim p?eje Karel, Ver?a, Pavel, Honza

Kontakty: 315 622 419 (bere ten, kdo m? aktu?ln? slu?bu)
p??padn? pak:
+420 732 919 331
+420 737 25 20 25
+420 737 25 20 27
recepce@ludmila.cz; rezervace@ludmila.cz

15.7.2021

Ve dnech 22.-24.8. nav?t?v? M?ln?k Kinematograf brat?? ?ad?k?. T?i ve?ery po sob? si div?ci budou moci vychutnat filmy z ?esk? produkce pod ?ir?m nebem v historick?m centru M?ln?ka, na n?m?st? M?ru. Za??tky prom?t?n? v?dy po setm?n?.

  • 22.8. Mlsn? medv?d? p??b?hy + dokument 30let Kinematografu
  • 23.8. Meky
  • 24.8. Havel
Dal?? kulturn? a sportovn? ud?losti v na?em m?st? m??ete naj?t v kalend??i akc?.

 

10.8.2021

B?hem kon?n? Mistrovstv? sv?ta z?vodn?k? do 23 let ve veslov?n?, kter? se kon? v Labe Ar?n? v Ra?ic?ch v term?nu 7.-11.7.2021 m?me tu ?est b?t, jako ji? p?knou ??dku let p?ed t?m, hostiteli ??astn?c?ch se v?prav, tentokr?t t?m? z Francie, Ma?arska a Slovinska.

1.7.2021

14.8.2021 16-22:00 se na m?lnick?m N?m?st? M?ru uskute?n? ji? 14.ro?n?k pravideln?ho setk?n? m?stn?ch vina?? M?lnick? ko?t. P?ije?te se pod?vat, poznat m?stn? v?na a ochutnat produkci ze zdej??ch vinic, to v?e za v?kladu m?stn?ch sklepmistr?. Vstupenky m??ete zakoupit v p?edprodeji na z?mku, ve vina?stv? Kraus a ve vina?stv? Bettina Lobkowicz.

Dal?? kulturn? a sportovn? ud?losti v na?em m?st? m??ete naj?t v kalend??i akc?.

23.6.2021

Divadlo na Manin?ch s?dl?c? v pra?sk?ch Hole?ovic?ch pl?nuje ji? tradi?n? letn? sc?nu na n?dvo?? z?mku M?ln?k. Div?cky obl?ben? projekt zapo?ne za ofici?ln? podpory starosty m?sta M?ln?k - MVDr. Ctirada Mike?e v p?tek 16. 7. a eskalovat bude 25. 7. 2021.

19.6.2021
L?to na M?ln?ku?

od rovinat?ch p??jemn?ch cyklostezek pod?l Labe a Vltavy, nov?ch p??rodn?ch slowtrail? (kokostezky), lehk?ch a n?ro?n?j??ch turistick?ch tras (Koko??nsko), lezen? ve skal?ch, koup?n? v Koko??nsk?m Dole nebo v ?ad? dal??ch p??rodn?ch jezerech a? po ochutn?vku m?stn?ch v?n, n?v?t?vu z?mku a m?lnick?ch sklepen? v historick?m centru m?sta a v??lap na posv?tnou horu ??p nebo v?let do Prahy. V?e na dosah.

?iroko daleko nejlevn?j?? ubytov?n? v pokoj?ch Economy (ji? od 350,-K?/os.), v komfortn?ch pokoj?ch Standard, nebo n?kolika velk?ch Family suite s velkou koupelnou a ?irokou nab?dkou program? v HD.

Bohat? sn?dan? a p??jemn? letn? bistro s nab?dkou typick?ch pokrm?, n?poj? a m?lnick?ch v?n.

Sn?dan? na zahr?dce denn? od 6:30-10:00, bistro s nab?dkou pokrm?, to?en?ch piv a m?stn?ch v?n denn? od 17:00-21:30.

Ochutnejte M?lnicko, t???me se...

11.6.2021
Ceny

Aktuální situace nás p?inutila je?t? v?ce sn??it ceny. Tak n?zko je?t? nebyly a pravd?podobn? ji? nikdy nebudou. Ji? od 2 noc? v??e p?enocujete s 10% slevou, k pobytu nav?c z?sk?te celou ?adu benefit? (slevu v z?meck? kav?rn?, slevu na p?j?ovnu kol, na vlastn? transfer,  v restauraci/bistru apod.)   

T???me se...

8.6.2021
Op?t otev?eno

V??en? host?, kone?n? jsme se do?kali, otev?r?me 01.06.2021. P?i p??jezdu mus? ka?d? osoba dle vl?dn?ch na??zen? p?edlo?it bu? potvrzen? o o?kov?n?, o prod?l?n? nemoci COVID-19 v posledn?ch 90 dnech, negativn? PCR/antigenn? test ne star?? 48 hodin a nebo prov?st samotest na m?st?. N?kter? term?ny se ji? rychle pln?. Posp??te si, a? si pr?zdniny na M?ln?ku spole?n? s n?mi u?ijete?

??dn? z?vazky, z?lohy nepo?adujeme. Pokud se rozhodnete nep?ijet, sta?? den p?edem rezervaci bezplatn? zru?it.

Nov? u n?s najdete Bistro&Caf?. Pomalu za??n?me s prodejem m?lnick?ch v?n, kter? si m??ete zakoupit i za sklepn? ceny, kartonov? (6ks) pak je?t? v?hodn?ji. K dispozici bude Stellplatz - karavanov? st?n? s mo?nost? p?esp?n?.

Na vid?nou u n?s se t??? Ludmil?ci...

23.5.2021
23.5.2021
Vinobran? 2021 - BUDE

vinobran? v roce 2021 se bude konat o v?kendu 17.-.19.9. - pokoje se ji? pln?, neprop?sn?te voln? m?sta! Rezervovat m??ete p?es webov? formul?? nebo telefonicky 315 622 419 nebo na mailu rezervace@ludmila.cz. D?ky, t???me se... 

Dal?? kulturn? a sportovn? ud?losti v na?em m?st? m??ete naj?t v kalend??i akc?.

21.9.2020

A to v podobě památníku, který uctí naší první světici. V rámci projektu "Svatá Ludmila 1100 let" bude příšti rok u příložitosti výročí 1100 let od její mučednické smrti na Mělníku slavnostně odhalen památník, umístěný mezi mělnický zámek a chrám sv. Petra a Pavla.

4.8.2020

B?hem jarn? pauzy jsme pro V?s p?ipravili nov? Lobby Bar u recepce se zbrusu nov?m n?bytkem a v?bavou. K dispozici je samoz?ejm? st?le i na?e chutn? kuchyn?, ?irok? v?b?r n?poj? a sportovn? p?enosy.

2.8.2020