rezervace@ludmila.cz | +420 315 622 419 Pražská 2639, 276 01 Mělník

snĂ­danĂ­
06:30-10:00

restaurace
16:30-21:30

recepce
06:30-10:00
+
16:30-21:30

otevírací doba o vánocních svátcích:
20.12. 6:30-10:00+16:30-21:30
21.12. 6:30-10:00+16:30-21:30
22.12. 6:30-10:00
23.12.-28.12. zavreno
29.12. 16:30-21:30
30.12. 6:30-10:00+16:30-21:30
31.12. 6:30-10:00+16:30-21:30
01.01. 6:30-10:00+16:30-21:30
02.01. 6:30-10:00+16:30-21:30

POPTEJ

SKUPINOVOU

AKCI

obrazek předpověni na zítřek obrazek předpověni na zítřek obrazek předpověni na zítřek

KNIHA HOSTĂ™

      Aktivity v okolí       
Z?mek je dominantou m?sta. Pro?el slo?it?m stavebn?m v?vojem. P?i jeho postupn? p?estavb? se vyst??dalo n?kolik stavebn?ch sloh? od rom?nsk?ho a? po barokn?. Od roku 1753 jsou majiteli z?mku Lobkowiczov?, kte?? ji? od minul?ho stolet? zp??stupnili ve?ejnosti galerii, v n?? se nach?zej? exempl??e dobov?ho n?bytku a bohat? sb?rka obraz? zn?m?ch mistr?.
Pod cel?m z?mkem, s vyj?mkou severn?ho k??dla, se nach?zej? rozs?hl? vinn? sklepy, v jejich? prostor?ch se konaj? ochutn?vky v?n.
M?lnick? podzem? vznikalo pravd?podobn? od konce 13. stolet? soub??n? s v?stavbou m?sta. Chodbov? syst?m, v podstatn? ??sti ra?en? v opuce v hloubce 8-10m pod dne?n?m povrchem, byl a ve v?t?in? p??padu je dodnes sou??st? t?m?? ka?d?ho objektu v centru m?sta. Studna byla vyhloubena pravd?podobn? v dob? vzniku m?sta a po dlouh? obdob? se jednalo o jedin? zdroj pitn? vody. Studna je hlubok? 54 m, p?i?em? v??ka vodn?ho sloupce je 7,2 m. Jej? pr?m?r 4,54m j? ?in? nej?i??? zn?mou studn? v ?esk? republice.
Spolu se z?mkem tvo?? dominantu m?sta M?ln?ka. Z p?vodn? rom?nsk? stavby z p?elomu 10. a 11. stolet? byl chr?m p?estav?n koncem 15. stolet? Johannem Spiessem z Frankfurtu ve stylu pozdn? gotiky. Za ojedin?lou v Evrop? lze pova?ovat polychromn? v?zdobu gotick? klenby presbyt??e z r. 1533. Monument?ln? prostory kostela slou?? krom? c?rkevn?ch tak? kulturn?m ??el?m. V letn?m obdob? jsou zde po??d?ny chr?mov? koncerty.
V krypt? probo?tsk?ho kostela sv. Petra a Pavla pod kn??i?t?m se nach?z? kostnice. Spolu s kostnic? v Sedlci u Kutn? Hory pat?? k nejv?t??m v ?esk? republice. Tato krypta je strohou gotickou m?stnost? s poz?statky 10 a? 15 tis?c? lid?.
Nejstar?? pam?tkou v interi?ru kostela je mramorov? n?hrobn?k z r. 1599. Dva olt??e s v?jevy ze ?ivota sv. Ludmily tvo?? spolu s kazatelnou z r. 1699 jednoduchou v?zdobu kostela. Do dne?n? podoby byl kostel opraven ve 20. stol.
Region?ln? muzeum M?ln?k, p??sp?vkov? organizace s?dl? v budov? b?val?ho kapuc?nsk?ho kl??tera, p?vodn? měšťansk?ho domu poch?zej?c?ho z 2. poloviny 14. stolet? na n?m?st? M?ru v historick?m centru m?sta. Muzeum nab?z? sv?m n?v?t?vn?k?m ochutn?vku kvalitn?ch ?esk?ch v?n. Skupiny mohou po p?edchoz? objedn?vce degustovat v?no v p?vodn?ch st?edov?k?ch sklep?ch z 2. poloviny 14. stolet?. Na jednotlivce ?ek? stejn? sortiment v?n v muzejn? kav?rn?, kter? l?k? i p??jemn?m posezen?m na historick?ch hradb?ch.
M?lnick? ?idovsk? h?bitov byl zalo?en v roce 1878 na zahrad? n?kdej?? synagogy a poh?b?valo se na n?m a? do II. sv?tov? v?lky. Na jeho jihoz?padn? stran?, v m?st? dne?n?ho peka?stv?, b?vala p?vodn? ob?adn? s??. Nach?z? se zde 122 hrob? a 21 hrobek.
Soutok dvou nejv?t??ch ?esk?ch ?ek, Labe a Vltavy, je v?znamnou dominantou m?sta M?ln?ka. Nejkr?sn?j?? pohled na n?j je z terasy u m?lnick?ho z?mku nebo z bl?zk? Vr?zovy vyhl?dky.
Zdymadlo Ho??n je sou??st later?ln?ho plavebn?ho kan?lu M?ln?k ? Vra?any, ve sm?ru toku Vltavy n?sleduje po zdymadlu Mi?ejovice, p?ekon?v? v??ku vzdut? Vra?ansk?ho jezu. P?ekon?van? sp?d je 8,5 m; zdymadlo tak tvo?? nejvy??? plavebn? stupe? v ?seku Praha - M?ln?k. D?lo projektoval Franti?ek Sander. Zdymadlo je technick? pam?tka.
Kav?rna v origin?ln? upraven?ch historick?ch prostor?ch v n?kolika patrech gotick? v??e nab?z? krom? bohat?ho v?b?ru ?aj?, k?vy, alkoholick?ch i nealko tepl?ch i studen?ch n?poj? tak? tortily, pala?inky, wafle a dal?? slan? i sladk? dobroty. Kav?rna slou?? jako v?stavn? prostor galerie Ve V??i.
Pokud si nevyberete z na?? nab?dky, doporu?ujeme m?stn?mi vyhl??enou m?lnickou hosp?dku N?m? Medv?d. Tento neku??ck? pivn? bar na m?lnick?m n?m?st? nab?z? v?e, co po??dn? pivn? bar nab?dnout m?. P??jemn? atmosf?ra, mil? obsluha, osm kohout? na to?en? pivo, dva na m?stn? vyhl??en? v?no, dva na kofolu a tradi?n? malinovku. Pive?ko je v prvot??dn? kvalit?, p?edchlazen? ze sklepa p??mo pod p?pou.
V kav?rn? Kafe M?ln?k jsou pro v?s denn? p?ipravov?ny v?born? dorty, tak? v bezlepkov?ch variant?ch. K sn?dani pak slan? bagely a sandwiche.
Zimn? stadion se nach?z? zhruba 2 km od centra m?sta. Byl postaven m?stem M?ln?k v roce 1975 jako odkryt? hokejov? plocha. V roce 1985 se stadion zast?e?il a byly postaveny tribuny s kapacitou 1300 m?st k sezen? a v?t?? ??st ?aten, kter? jsou zde dodnes. V roce 1999 do?lo k rekonstrukci strojovny, hokejov? plochy a byly nainstalov?ny nov? mantinely s plexiskly.
Rozs?hl? plochy zelen? se vzrostl?mi stromy a komplexem baz?n? s atrakcemi, h?i?t? i ob?erstven?, jednodu?e v?e,co v hork?ch letn?ch dnech je pot?eba k odpo?inku i z?bav?. Dva baz?ny 50 x 20 m jeden plaveck? s hloubkou 2 m a druh? odpo?inkov? s tobog?nem, divokou ?ekou, ?irokou klouza?kou a chrli?i. Pro nejmen?? d?tsk? brouzdali?t?. Nechyb? zde h?i?t? na pl??ov? volejbal a h?i?t? s um?l?m povrchem na nohejbal. Je zde mo?nost jak rychl?ho ob?erstven?, tak tepl? kuchyn?.
Plaveck? baz?n je klasick?ch rozm?r? 12,5 x 25 m s hloubkou 1,2 ? 4 m. Pro mal? d?ti je zde d?tsk? baz?n. Teplota vody je 27 ?C. N?v?t?vn?ci mohou v are?lu v cen? vstupn?ho nav?t?vit whirlpool, saunu pro mu?e i ?eny a posilovnu.
Sportovi?t?, haly a t?locvi?ny
Ve m?st? najdete celou ?adu sportovi?? a are?l? vhodn?ch pro fotbal, tenis, badmington, ricochet a dal?? sporty:
 
Tato asfaltov? cyklostezka, kter? je sou??st? d?lkov? cyklotrasy ??slo 2, byla otev?ena koncem roku 2010. Vede po lev?m b?ehu Labe do Horn?ch Po??pel. D?ky jej?mu hladk?mu povrchu a rovinat?mu profilu je vhodn? nejen pro j?zdu s cyklovoz?ky a s mal?mi cyklisty, ale i pro in - line brusla?e.
P??rodn? koup?n? na zatopen?ch p?skovn?ch bez z?zem?. Lomy se nach?zej? u obce Vlin?ves, cca 5 km od C?tova. U vody, jej?? hloubka se pohybuje okolo 2 a? 8 metr? je travnato-p?s?it? pl??.
B?val? p?skovna mezi Ti?icemi a Ml?kojedy nab?z? p??jemn? koup?n? i ?adu slu?eb. Voda zde b?v? kr?sn? ?ist?, slunit se m??ete na travnat?ch nebo p?s?it?ch pl???ch. P??jemn? koup?n? dopl?uje pl??ov? bar, beachov? kurty a vodn? lezeck? st?na.
9
K?eneck? jezero vzniklo intenzivn? t??bou p?sku na m?st? b?val?ho kopce Na Homolce, kter? p?evy?oval okoln? krajinu asi o dv? des?tky metr?. Po ukon?en? t??by vzniklo vyhled?van? rekrea?n? jezero s pr?zra?n? ?istou vodou a postupn? zn?m? rekrea?n? oblast K?enek-Ov??ry. Jezero je ze t?? stran obklopeno poli a zbytek lesem. P?ilehl? pl??e jsou p?s?it?.
15
Skaln? obydl? ve Lhotce u M?ln?ka je jedn?m z mnoha skaln?ch obydl? na Koko??nsku. Ta vznikala p?ev??n? v druh? polovin? osmn?ct?ho stolet? a ve stolet? devaten?ct?m. ?ili v nich ti nejchud?? z obce, n?kdy obydl? slou?ila k do?asn?mu bydlen? nap??klad po po??ru a tak? jako ?kryty v dob?ch v?le?n?ch apod. N?kter? m?la sv? ??sla popisn? a pat?ila obc?m, kter? je p?id?lovaly jako obecn? byty. Skaln? byt ve Lhotce u M?ln?ka poch?z? pravd?podobn? z poloviny 19. stolet? a je nejd?le ob?van?m koko??nsk?m skaln?m obydl?m. Posledn? obyvatelka Marie Holubov? se zde narodila a ?ila a? do sv?ch 80 let (do roku 1982).
8
Koko??nsk? stezky jsou cesty a cesti?ky v oblasti Koko??nska. Krajina les?, skal a vod je lesn?mi cestami protk?na a n?kter? z nich jsou ji? t?m?? zapomenut?. Je tu par?dn? je?d?n? nedaleko Prahy a atraktivita oblasti je dopln?na hrady Koko??n, Houska a Bezd?z.
?ertovy hlavy jsou okolo 9 m vysok? skaln? reli?fy dvou ob??ch (?ertovsk?ch) hlav vytesan?ch do p?skovcov?ch blok? v borov?m lese nad obc? ?el?zy v okrese M?ln?k. Jedn? se o d?lo socha?e V?clava Lev?ho, kter? vytvo?il v letech 1841-1846 (obdob? romantismu). Z hlediska rozm?r? se jedn? v ?esk?ch pom?rech o zcela unik?tn? d?lo.
Hrad Koko??n se vyp?n? v p?skovcov?ch skal?ch Koko??nsk?ho dolu, nad ?dol?m ???ky P?ovky. Velmi p?ita?livou krajinu Koko??nska tvo?? zaj?mav? skaln? ?tvary, lesn? porost, t?n?, vz?cn? rostliny a ?ivo?ichov?, divok? ka?onovit? ?dol?, historick? pam?tky, lidov? stavby.
N?dhern? p??rodn? koup?n? v Koko??nsk?m u M?ln?ka. Rybn?k lemuj? p?skovcov? sk?ly. Nad osadou Harasov le?? hrad postaven? ve 14. stolet?.
P?skovcov? sloupy p?i ?st? Koko??nsk?ho a Vojt??sk?ho dolu nedaleko M?ena vypadaj? jako p?erostl? houby. Vznikly zv?tr?v?n?m rozd?lnou intenzitou zv?tr?v?n? p?skovcov?ch skal, kdy tvrd?? horn? vrstva s obsahem ?eleza l?pe odol?v? erozi ne? spodn? sk?ly.
Vr?tensk? hora (508 m n. m.) le?? ?est kilometr? na severov?chod od M?ena a 17 km severov?chodn? od M?ln?ka. Rozhledna na Vr?tensk? ho?e byla postavena v roce 1999.
P?esto?e nepat?? mezi nejv?t?? ?i nejkr?sn?j?? hrady, nepy?n? se obrovsk?m parkem, stal se obl?ben?m c?lem mnoha v?letn?k? a dobrodruh?. Tento tajemn? hrad zaujme n?v?t?vn?ky p?edev??m pov?st? o pr?rv? do pekla a o odsouzenci, kter? do n? byl spu?t?n.
Symbol ?esk?ch d?jin a jedna z nejzn?m?j??ch kulturn?ch pam?tek ?ech se nach?z? na ho?e ??p. Rom?nsk? rotunda byla zasv?cena svat?mu Ji?? a svat?mu Vojt?chu. Sv?tec Ji?? byl patronem orby. Nechal ji postavit kn??e Sob?slav I. na pam?tku v?t?zn? bitvy u Chlumce, kde se utkal s kr?lem Lotharem.
19
 
20
Z?mek Roudnice byl postaven na z?kladech rom?nsk?ho hradu z 12. stolet?. Rozs?hl? barokn? rezidence s 250 pokoji slou?ila jako kn??ec? s?dlo rodu Lobkowicz? a? do jeho konfiskace nacisty. V z?mku tak? s?dl? Lobkowiczk? z?meck? vina?stv?, kter? ji? v?ce ne? 400 let spravuje rodinn? vinice a produkuje oce?ovan? v?na.
20
Z?mek tvo?? trojk??dl? dvoupatrov? budova, sev?en? na n?ro??ch lichob??n?mi bastiony po zp?sobu italsk?ch kostel?. Tato p?edn? stavba ?esk? renesance dominuje na skalnat?m v?b??ku nad ?ekou Vltavou nedaleko Kralup nad Vltavou.
20
Romantick? krajina, l?n? tok ?eky Vltavy, divok? lu?n? les, malebn? stalet? stromy na skryt?ch louk?ch, zlatav? pole obil? i zd?nliv? zapomenut? z?kout? se sochami a pavilony, kde se zastavil ?as - to v?e v sob? skr?v? veltrusk? z?meck? park, jeden z nejv?t??ch z?meck?ch park? u n?s. Cel? plocha z?mku i okoln?ch ploch dosahuje rozlohy t?m?? 300 ha.
20
Na mal?m prostoru najdete v?e, co v?s na golfu bav?. Prvn? ze t?? pl?novan?ch h?i?? ve Star? Boleslavi m? dev?t jamek. Obt??nost h?i?t? je d?na ter?nem Polabsk? n??iny, do n?? je h?i?t? zasazeno. Nalezneme zde v?ak v?e, co na dobr? golfov? h?i?t? pat??: vodn? p?ek??ky, fairwayov? bunkry, upraven? fairwaye i neproniknuteln? hou?tiny, dokonce i poloostrovn? jamku. Hr??i jist? ocen? tak? velkorys? greeny s tvarovou rozmanitost?.
21
Poutn? kostel Nanebevzet? Panny Marie ve Star? Boleslavi je ??mskokatolick? farn? kostel. Vznikl na po??tku 17. stolet? a je ?esk?m nejstar??m mari?nsk?m poutn?m m?stem. V kostele se uchov?v? milostn? obraz tzv. Palladium zem? ?esk?, kovov? reli?f nesm?rn? historick? hodnoty, spojovan? se Svatov?clavskou tradic?.
22
Technick? pam?tka Parostrojn?ho pivovaru v Lob?i u M?ena je sv?dkem p?tisetlet? tradice va?en? piva na Koko??nsku. Prvn? p?semn? zm?nka o pivovaru je ale z roku 1586 a renesan?n? j?dro st?vaj?c? stavby bylo vybudov?no kolem roku 1600.
24
Jedine?n? atmosf?ra uli?ek Star?ho M?sta a Mal? Strany s galeriemi a kav?rnami, vznosn? barokn? kostely, pal?ce a pal?cov? zahrady, starobyl? Karl?v most, ostrov Kampa obt?kan? ?ertovkou, a nad t?m v??m Pra?sk? hrad s katedr?lou sv. V?ta ? to je historick? centrum a srdce hlavn?ho m?sta.
30
M?sto Ben?tky nad Jizerou, kter? m? 7 000 obyvatel, le?? u rychlostn? komunikace mezi Prahou a Mladou Boleslav?. Nejbli??? okol? m?sta je vhodn? k vych?zk?m v les?ch, v niv? Jizery nebo k proj???k?m na kole, lo?kou ?i na koni, kdy m??ete nav?t?vit n?kter? rekrea?n? a turisticky atraktivn? m?sta.
30
Golfov? are?l nedaleko b?jn? hory ??p poskytuje vy?it? v?em p??znivc?m golfu, dobr?ho j?dla a aktivn?ho odpo?inku. 18 jamkov? mistrovsk? h?i?t?, kter? pobav? i prov??? hr??e v?ech v?konnostn?ch kategori?. Jednotliv? jamky jsou dokonale tvarov?ny a poskytuj? hr???m maxim?ln? m?ru soukrom? p?i h?e.
32
Trojsk? z?mek je stavba pozoruhodn? a v?jime?n?. Sp??e ne? z?mkem by se vlastn? m?l naz?vat vilou: je toti? ozv?nou honosn?ch ??msk?ch p?edm?stsk?ch vil, kter? na sv? dlouh? cest? vid?l jej? stavebn?k, V?clav Vojt?ch hrab? ze ?ternberka. Velkolep? domy uprost?ed nekone?n?ch zahrad jej uchv?tily natolik, ?e se rozhodl p?en?st kousek ?V??n?ho m?sta? do sv? rodn? zem?. Mlad? hrab? m?l ??astnou ruku p?i v?b?ru m?sta i um?lc?, kte?? m?li jeho sen uskute?nit.
33
Pam?tn?k Terez?n vznikl v m?stech utrpen? desetitis?c? lid? p?vodn? jako Pam?tn?k n?rodn?ho utrpen? roku 1947 z iniciativy vl?dy znovu obnoven?ho ?eskoslovenska. V ?esk? republice je jedinou instituc? sv?ho druhu. Jeho posl?n?m je uchov?vat pam?tku ob?t? rasov? a politick? perzekuce v letech nacistick? okupace, rozv?jet muzejn?, v?zkumnou a vzd?l?vac? ?innost, jako? i pe?ovat o m?sta spojen? s utrpen?m a smrt? desetitis?c? ob?t? vl?dy n?sil?.
34
Kr?lovsk? hrad Bezd?z zalo?il v roce 1264 kr?l ?elezn? a zlat? P?emysl Otakar II. Roku 1279 zde byl uv?zn?n jeho syn V?clav II. s matkou kr?lovnou Kunhutou. Od roku 1627 byl hrad v majetku Vald?tejn?. Kl??ter montserratsk?ch benedikt?n? zde byl z??zen v roce 1661, zru?en byl reformou c?sa?e Josefa II. roku 1785. V letech 1831?1836 se zde inspiroval k d?lu M?j b?sn?k Karel Hynek M?cha.
37
Romantick? krajina v okol? M?chova jezera l?k? n?v?t?vn?ky odnepam?ti. Tajemn? rokle, bizardn? skaln? ?tvary a rozlehl? vodn? plocha p?edstavuj? inspiraci pro um?lce a r?j odpo?inku pro v?echny n?v?t?vn?ky. M?ch?v kraj je jedine?n? ?irokou nab?dkou p??le?itost? k tr?ven? voln?ho ?asu. M??ete nav?t?vit z??ceniny st?edov?k?ch hrad? (Bezd?z, Houska, Koko??n, Lemberk), vyu??t hust? s?t? cyklostezek nebo cel? den prole?et na kr?sn? pl??i u jezera.
38
Z??cenina hradu Hazmburku pat?? k typick?m a nezam?niteln?m dominant?m ?esk? krajiny. V?hled z osamocen?ho kopce na krajinu ?esk?ho St?edoho?? a St?edo?eskou pahorkatinu pat?? k t?m nezapomenuteln?m.
40
Muzeum je v?kladn? sk??n? tuzemsk?ho autopr?myslu, kter? zve n?v?t?vn?ky k pestr?, poutav?, interaktivn? a multimedi?ln? proch?zce histori?. Razantn? j?zda histori? automobilky ?KODA AUTO, kterou p?edstavuj? automobily, filmy, sou?asn?ci a dokumenty, modern? uspo??dan? na v?ce ne? 1 800 m2 v?stavn? plochy v historick?ch v?robn?ch hal?ch.
42
Nav?tivte nejdel?? jeskyn? v ?ech?ch star? des?tky milion? let s unik?tn? v?zdobou. Zbl?zka uvid?te nap??klad proslul? Kon?prusk? r??ice, fascinuj?c? sintrop?dy i dal?? rozmanit? kr?pn?kov? ?tvary. V jeskyni je tak? v?stavka kostern?ch n?lez? a zav?t?te i do tajn? st?edov?k? pen?zokazeck? d?lny.
63
Hrad Karl?tejn byl zalo?en v roce 1348 a zauj?m? mezi ?esk?mi hrady zcela v?jime?n? postaven?. Byl vybudov?n ?esk?m kr?lem a ??msk?m c?sa?em Karlem IV. jako m?sto pro ulo?en? kr?lovsk?ch poklad?, p?edev??m sb?rek svat?ch relikvi? a ???sk?ch korunova?n?ch klenot?. V roce 1355 ji? Karel IV. pob?val na hrad?, dohl??el na jeho dostavbu a na v?zdobu interi?r?, p?edev??m hradn?ch kapl?. Stavebn? byl hrad dokon?en v roce 1365, kdy byla vysv?cena kaple sv. K???e ve Velk? v??i.
65
K?ivokl?t je jedn?m z nejstar??ch a nejv?znamn?j??ch hrad? ?esk?ch kn??at a kr?l?. Jeho po??tky sahaj? a? do 12. stolet?. Za panov?n? P?emysla Otakara II. vznikl rozs?hl?, velkolep? kr?lovsk? hrad, na kter?m ji? v d?tstv? a opakovan? tak? v dosp?losti pob?val K